Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. Spisy

 Historické knihy

Do tohoto okruhu patří knihy, které bezprostředně navazují na Pentateuch (Pět knih Mojžíšových) a líčí dějiny Izraelského národa po obsazení Země zaslíbené, přes dobu Královskou, Babylonské zajetí a návrat z něho, až po dobu těsně před příchodem Ježíše. Chci jen zdůraznit ještě jednou, že i když tyto knihy nazýváme historickými, tak jejich pisatelé je nepsali jako historická díla. Spíše jako výpověď o vztahu Izraelitů a Hospodinem, se kterým uzavřel smlouvu na Sinaji. To musíme mít neustále na paměti, aby nedošlo k nedorozumění. Židé tyto knihy někdy také nazývají „dřívější proroci“, protože dějiny Izraele líčí jako poučení pro budoucnost. Podívejme se tedy trochu blíže na zmiňované knihy.

         Jozue

Účelem knihy Jozue je ukázat, jak věrný Hospodin plní svému Lidu slib o Zaslíbené zemi. Vyvolený národ pod vedením Jozua, nástupce Mojžíše, postupně dobývá  Kanaan, protože je přesvědčen, že mu patří. Z tohoto hlediska je třeba se dívat i na způsob válčení, běžný v tehdejší době.

Kniha Soudců

Poté, co byl Kanaan obsazen, začíná se tvořit jakési státní zřízení. V tomto období měli hlavní slovo soudci, kteří byli ve spojení s Hospodinem a byli nástroji jeho osvobozující moci vůči utlačovatelům Vyvoleného národa. Vůdčí myšlenka této knihy je ukázat na výhody, i hmotné, služby Hospodinu a těžké následky nevěrnosti, ale také účinnost lítosti a pokání. V knize se nesetkáme se všemi soudci, spíše jsou tam zachyceni ti, kteří měli velký význam.

Rut

Autor knihy líčí osudy babičky krále Davida a dává tak najevo, že důvěra v Hospodina je odměňována, ať se projeví u kohokoliv, Žida, či pohana. Jedná se o jednu z nejkrásnějších knih nejen po literární stránce.

Knihy Samuelovy a Královské

Tyto knihy se někdy také nazývají souhrně Knihy Králů. Jak již z názvu vyplývá, vypráví o době královské. Počínaje od Samuela, posledního soudce, skrze kterého Hospodin vyslyšel přání Izraelitů a pomazal na krále Saula. Setkáme se zde s nejznámějšími izraelskými králi - Davidem a Šalamounem, po jehož smrti došlo v r. 933 př. Kr. k rozdělení země na Judsko a severní království. V knihách královských tak nalezneme souběžnou historii Judska a Severního a následnou zprávu o zničení Severního království. Poselstvím knihy je skutečnost, kam může zajít nevěra vůči Hospodinu.

Knihy Kronik

Jsou zde shrnuty události od Adama až do momentu, kdy král Kýros vydává dekret, jímž se propouští Izraelité z Babylonského zajetí v roce 358 př. Kr. Nalezneme zde také události, které byly zvláště v Knihách Královských opomenuty.

Ezdráš a Nehemiaš

Z těchto spisů se dovídáme o nelehkém údělu navrátilců z Babylónu. První vlna návratu se uskutečnila pod vedením kněze Ezdráše a druhá pod vedením Nehemiáše.

         Tobiáš

Zde už otvíráme tzv. deuterokanonickou knihu. V ní nacházíme popis cesty moudrosti, která jedině vede ke štěstí. Setkáváme se zde s archandělem Rafaelem – což znamená „Bůh léčí“.

Judit a Ester

Další příběhy statečných žen, které projevily svou velkou odvahu vůči velkému nebezpečí. V knize Ester nacházíme vyprávění, jímž se vysvětloval vznik významného židovského svátku Purim – losů.

         Knihy Makabejské

Těmito knihami završujeme historické knihy. Jejich obsahem je pohled do makabejských válek, kdy byla Palestina pod nadvládou nástupců Alexandra Velikého. Zde nalezneme známý příběh ukrutného utrpení matky a jejich sedmi synů, kteří volili raději krutou smrt, než aby se zpronevěřili Hospodinovým příkazům.

 

Naučné knihy

Do tohoto okruhu řadíme knihy jejichž hlavním cílem je poučit čtenáře a předat mu pravou životní moudrost.

Job

Tato kniha je poněkud zvláštní ve srovnání s ostatními naučnými knihami. Řeší ve stylu soudního jednání otázku viny a trestu. Hospodin je zde soudce, ale je zároveň Jobem obžalován. Působivý příběh člověka, který se ocitá až na samé hranici zoufalství. Ovšem se šťastným koncem.

         Žalmy

Snad nejznámější kniha SZ. Jsou to jakési vzory modliteb, které můžeme rozdělit do dvou skupin: chvála a prosba. Je to nepřeberná studnice stavu lidské mysli a životních situací.

Přísloví

Jedná se o nejvýraznější podání starozákonní moudrosti formou jednoduchých pouček. Základem jsou Šalamounovy průpovědi, ke kterým se v průběhu staletí přidávaly další.

Kazatel

Před sebou máme snad nejpesimističtěji laděnou knihu SZ. I přesto zde nalezneme mnoho cenných rad, jak žít.

         Píseň Písní

Oslavná kniha o manželské lásce, která je předobrazem vztahu mezi člověkem a Bohem. Tuto knihu nesměl číst Žid pod třicet let.

Moudrost

Na rozdíl od Přísloví je tato kniha velmi pestrá co do literárních forem (přísloví, podobenství atd.). V prvotní církvi se jednalo o nejčtenější knihu SZ.

         Sirachovec

Také tato kniha byla velmi populární v prvotní církvi, kdy se jí používalo k vyučování katechismu. Je to praktická učebnice mravouky bez nějakého přesného systému.

 

Tímto dílem jsme dovršili naše seznamování se starozákonními knihami. Omlouvám se všem, že jsem nemohl jít více do hloubky, ale tak, jako u církevních dějin, je zde velmi málo prostoru k širšímu pojednání. Pro ty zvídavější uvádím, že v Ekumenickém překladu Bible naleznou před každou knihou poměrně dobrý úvod k dané knize. 

 

Příští ročník bude, jak již všichni tušíte, věnován Novému zákonu.

Jak se tak dívám, dnešní díl je rekordní co do délky textu, což mi čtenáři jistě shovívavě prominou. Slibuji, že o další rekord usilovat již nebudu.